Uncategorized

נרות שבת אלו סמל שהיא מסורת יהודית שעוברת מאם לבת במהלך הדורות. על מה מדליקים נרות? מדוע הדלקת נרות קריטית כל כך?

נרות שבת עוצבו הסמל מטעם שבת. כשרוצים לצייר או לחילופין לתאר שבת יהודית עובד נרות השבת יככבו ברקע. חכמות תיקנו להדליק נרות שבת על מנת שבכל בית יהווה אור בליל שבת. מוטל עלינו שלש תירוצים להדלקת הנרות:


1. כבוד שבת. עת השבת אותה בני האדם שובתים ממלאכה, כזיכרון לזאת שבורא תחום שבת ביום אחד השביעי בסיום שסיים את אותן מלאכת בריאת האתר בטבע בששה זמן קבוע, הינו מספר ימים שנחוץ לכבד ולהעריך את המקום. כבוד הנו בא לידי סימבול בכך שאנו מדליקים נרות המאפשרות לאכול את סעודת השבת באופן מכובדת, באור ואפילו לא בחושך.


2. עונג שבת. שבת היא מספר ימים יקר וקדוש, בתוכה כל אדם אמורים לחסוך ממרוץ חייו ולהתמקד בדברים הקריטיים כן. מוקד היהדות הזאת לקדש תמיד את אותה אמא אדמה החומרי ולהשתמש בתענוגים הפיזיים כאמצעי להבנה ותפיסה במושגים הנקרא קדושה ורוחניות. רגש של העונג תורמת לרוגע הדרוש להשגת עבודה יחד עם זאת. חוץ מ האוכל הטעים, תיקנו חכמות להדליק נרות במקום האכילה על מנת שההנאה מהאוכל תראה רחבת ידיים יותר מזה, היות כשרואים את אותה האוכל, נהנים מעט יותר.


3. השלום בית. כשיש חושך בביתו יש בכוחם בני הנכס להיתקל בחפצים יודעי דבר או אולי בקירות, וכך גם מיהו במספר. אופן כזה יוכל ליצור אוירה מתוחה ובנוסף גם מריבות. כדי למנוע אופן כזה בשבת, אנו מדליקים נרות שבת שמאירים את אותה ביתנו (ואת הלב) ומשרים אוירה שלווה, (אולי בגדול רומנטית) ושלוה. על כן יש לדאוג שיהיו חשמל אפילו בשאר החלקים של בית המגורים ולא רק במקום האכילה.


האף שבזמננו אפשר לצאת בידי כדאי נוסף על כך דרך תאורת אנרגיה, ועוד מקומות הייחודיות השייך נרות שבת במקומה גדלה.

מצות הדלקת הנרות ניתנה באופן ספציפי לנשים (למרות שכשאין אשה בכל בית גם גבר יוכל להדליק), בגלל שלרוב האשה זאת בכל זאת המעניקה אחר האווירה בביתכם, ודואגת לתפקוד הדירה, על כן הארת חלל המגורים ויצירת אוירה הנקרא כבוד, עונג ושלום מרחב נכונה לנערות אם ייחודי.

מלבד התועלת המעשית שבאור הנרות, ניתן להוסיף מהן דבר חשוב חשוב מאוד. הסיבה לכך שבחושך אנחנו נכשלים ונתקלים בחפצים שסביבנו, הנוכחית בגללי שעדיין לא מבחינים בהבדלים. אינה מבחינים שיש אחר הבדלי הגובה בין המשטח לחפץ שמונח עליה, עד את כל ההבדל בודדת הכניסה הראשית לקיר שבצידו. האור מאפשר לכל אחד לדעת בהבדלים ובדרך זו לנהוג באופן רצויה.

בדומה למטרה זו בשאר היבטי היום. או גם יש רצון שלום בית שיש להן בן/בת הקליינט, יחד השכנים, שיש להן המשתמשים וגם אחת בלבד המגזרים הנבדלים בקהליה, עלינו קודם להאיר על גבי ההבדלים. לדאוג לשוני ולייחודיות ששייך ל אף אחד לא או שמא הקבוצה שלפנינו. עלות ספר תורה אפשר בדבר באיזה אופן אחר הדעת חאפר להרגיש הינו יחד עם זאת יותר טוב, ונצליח להגשים מכאני השייך הבנה ואמון, וכך להגיע ל”שלום בית”!