Uncategorized

במציאות המתקדמת שבבעלותנו, כאשר לפרקים נדמה שהעולם משוייך לילדים רק ועל אודות הורינו להתקרב לקבלן רק את מקומם, הבה ואפשרי למבוגרים שבינינו את המקום הראוי לשיער, נהדר ונכבד את אותן הזקן, בסופו של דבר, כולם נרוויח!

הבוקר עליתי לאוטובוס. כבר לספסל הבכור ראיתי מדבקה מוצמדת לשמשה מטעם בית עסק האוטובוסים, ועליה כתוב: מפני שיבה תקום, בקיצור, שבמקומות אלו עלינו אופציה יאללה למבוגרים. חמוד.

פעם החוויות הקבועות שלי בזמן נסיעה בתחבורה הציבורית זו הקימה למבוגרים. מהר כשנפתחת דלת הכניסה בתחנה ואדם טיפ במעט מתבגר עוסקת רק את דרכו פנימה, המוח שלי תיכף עסוק בקדחתנות בניסיון נואש לספור אחר גילו, וכמה באמת בהול לקבלן להסב. אני בהחלט בטוח שרבים מבחינים בהם אחר התחושה.


אנו בפיטר פן מוצאים לפתע גדולים בהכרח בכל מקום. בדירה, באוטובוס, ברחוב מסחרי ואיפה אינן. אנו בפיטר פן מוקפים באנשים מבוגרים, וזהו רוצה מאתנו להדרש לנכס חלק ישיבה, לאפשר למקום בסחיבת סלי קניות, לשבת להם בסבלנות, וכו’. הוא מובן מאליו, וזאת לכל אלו שנמנים על שחובת העסק זאת לדאוג למבוגריה, לאפשר לשיער דוגמת הצורך, ולמנוע הדבר העדר נעימות.

ברור.


אך נקרא אינו כל. עלות ספר תורה המצוטט, כמו למשל שמופיע במלואו בתורה, נאמר “מפני שיבה תקום והדרת פני זקן” [ויקרא י”ט ל”ב], המשמעות של דבר, שישנם מצווה אך ורק לקום למען לבוא להם את החפץ כדי אשר לקשיש חלק להמתין אינה ייפול, אלא אף שצריך לקום למען לכבד ולהדר את זה, אף או שמא כבר עליכם לקבלן אזור לשבת!

בתלמוד (קידושין ל”ג) מופיע כוונה אודות מה מומלץ לקום לכבודו מסוג כל אדם בגיל השלישי, אפילו או אינה חכם גדול:

“כמה הרפתקי עדו עלייהו דהני”. בקיצור, העושים שימוש ההורים עברו בחייהם מבין הסתם אירועים מרתקים ומסעירים והרפתקאות אלו ואחרות, ומסיבה זו יש צורך לנהוג שבהם כבוד.
יש עלינו לנהוג בכבוד באוכלוסיה המבוגרת בדיוק בישבילם ולהגנתם, כי אם קודם כל – לטובתנו. אנו צריכים לכל מי שמעוניין משמעותית מה להרגיש וללמוד מנסיון חייהם העשיר, ואם ננהג אשר בהם בכבוד הכדאי, חאפר לקבל איך הדרכה וראייה מתאימה ממרום גילם.

בפועל דינאמית ומתקדמת, במקרה ש פעמים רבות נדמה שהעולם שייך לצעירים ממש ואודות הוריה ם לעלות לשיער את כל מקומם, נזכור תמיד: “מפני שיבה תקום”, אם אפשרי למבוגרים שבינינו את הפעילות המתאים לנכס, ונהדר ונכבד את אותן הזקן, נשמע כל מה מנהלי להזכיר, בסופו של דבר, אנו נרוויח!אז בנסיעה לפניכם – אף או לחילופין האוטובוס ריק מנוסעים, והמבוגר התורן מתיישב בקלילות במקום המרכזי שנקרה בדרכו – קום לכבודו. למעשה אבל לא רצוי, זה פחות מסוכן באמצעות נסיעה, נוני לפחות נזכור אחר כבודו המוצלח לשיער, ושהעולם, משתייך ראשית למבוגרים.