Uncategorized

Ariel_Sharon__Return_to_the_Temple_Mount_

אריאל שרון: בחזרה להר הבית!

מחבר: דוד בן אריאל
google.com/articles/religion/article_203.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:17
קטגוריה: דת
מאמר:

חשב בלוג-אדס אצל ישראל
ראש הממשלה שרון: שוב פעם להר הרקעות! 7 ביולי 2004.
ראש הממשלה המשמעותי אריאל שרון:
כפי מתחיל מודע באופן משמעותי, רבני ליובאוויטש הציגו לפני הדין בידי השמים עתירה נגדך, חתומה, חתומה ונמסרה. ריגמתם רק את אבינו שבשמים המסיבי בשמיים הגבוהים וגם את עובדיו בסירחון הבגידה המשתמשים, בזים לבכורה ולירושה התנ"כיים שלכם ולהביע נכונות לשדר יהודים לשלום ללא כל אלוקים שרק יזמין סיוע ואסון של האיחוד האירופי הגרמני-ישועי. לבריטים-ישראלים ויהודים ברחבי העולם!
אדון ארץ הסמיך אותי להביא ראש ממשלת מולדתו ולקח אותי מהחווה של העסק שלכם בנגב לתת סיוע לרועה אחר עמו ואת אחיך ולהגן עליהן כיוון הזאבים השונ ים שבארץ הקודש ובלעדיה. באתר זאת תויגתם כמי שתפרק את אמא שלנו (ישראל) ותפרק את מבנים המקדש (ירושלים והר הבית) על ידי יישום הנהגתו העיוורת בקרב הנשיא ג’ורג ‘בוש במפת הטכניקות הכולל המבקשת לזרוק את אותם התוכנית המקראית על גבי פיתרון צודק ומתמשך לשלום במזרח התיכון!
זכית לתפקידך כמנהיג יהודה, מקודשת מזמן דריכתך על הר הקודש על ידי האלוקים והזכרת בכול אמא אדמה את כל חשיבותו העליונה. היית צריך להתיז בכוחך ובהשפעתך האלוקים כמרכבה / טנק הבורא יתברך מתוך מטרה להתהפך ולמחוץ את אויבי בורא עולם וישראל ש חשש, כגון המלך הלוחם חיים נלחם בקרבות ה- L-RD! היית צריך להכות טרור אל תוך הרשע בקרב עמלק ולהשמיד בנאמנות בכל איום הכול על מדינה ביחד עם ישראל (זכ הכנסת ספר תורה מחיר : 6) בעלות אבינו שבשמים כמגן הלוהט שלך! (זכ 12: 6). הגיע מתחיל הן לא דתי מאוד הן לא כל הזמן שאלוקי העברים העצומים אינן יש להם זכאות לשים בך בניגוד לציפיות לאפשר לעבור רק את תוכניותיו ומטרתו לירושלים וישראל. היית אשר לצרף ידיים אלו שיש להן אחיך הבריטים-ישראלים ולעודד כש להביס מרבית את אותם אויבי הטרור המשותפים שלנו! (זכ. 9:13). אלוקים התבצע מבורך את אותן מאמציך!
אני מסוגל לגאול את אותה עצמך, להציל את אותן העור שלנו של העסק וגם את הישועה! אֵיך? פעם נוספת להר המקדש שהעצים אותך! ברור שתחזקו את אותה הריבונות בארץ ישראל אודותיה ללא תנאים אינן מקובלים, והפילו את הוואקף הנאצי המרושע מהאתר הקדוש מאד בקרב היהדות, גרידא דוגמת שהרומאים פינו את כל הסנהדרין המושחתת מהמתחם האצילי!
הרוויחו לעליה הדרמטית להר הנכס הנרכש עם גרשון סלומון, תוכלו למצוא ריצמן, הרב הגדול אריאל ואנשי אבינו שבשמים נלווים והתפללו לגאולה בקרב מדינה וקבלו אותה! לא מורכב אם כן מכתב הרבנים האלו יוחזר לשולח, ויסומן כמבוטל. היכולת הזה בכל חייכם הינה של העסק שלכם לדעת. הנה האחריות שלך. היא החלטה שלך!
שמע אריאל שרון: בחר בחיינו וחי ושגשג!
על מנת ציון,
משה בן אריאל
חיים בן אריאל הוא מחבר הספר "מעבר לבבל: עלייתה ונפילתה בקרב אירופה" http://www.pushhamburger.com/david.htm